1. 6. 2012

Publicistický styl • média = hromadné sdělovací prostředky → obrovský vliv na osobní a veřejné mínění
 • dokážou udělat z obyčejného člověka hvězdu a z hvězdy štvance, dokáží stvořit politika a zároveň zničit atd...
 • ne všichni žurnalisté a sdělovací prostředky nakládají se svou mocí korektně → manipulace s fakty, balamucení čtenářů, diváků a posluchačů předkládáním nesprávných či neověřených tvrzení, citování slov, která dotyčná osoba nikdy neřekla,...

Funkce

 1. zpravovací (poskytnout informace zajímající širší veřejnost)
 2. apelativní (získat adresáta pro určitý názor, postoj,...)
 3. rekreační (poskytnout zábavu a oddech při četbě)
- uplatnění tohoto stylu - v žurnalistice - v novinách, časopisech, rozhlase a televizi, na internetu, i v knižních publikacích (soubory fejetonů,...)

 • neexistuje vyloženě "publicistický sloh. postup" - publicistika využívá základní sloh. postupy, ovšem snaží se je tvůrčím způsobem kombinovat

Třídění útvarů publ. stylu

 1. zpravodajské (ryze informativní) - zpráva, oznámení, referát
 2. analytické: hodnotící články různého zaměření - komentář, analytický článek, recenze, kritika
 3. beletristické - fejeton, sloupek, reportáž, interview
 4. propagační - reklama, inzerát

Charakteristika vybraných útvarů p. s.

Zpráva

 • krátký útvar podávající stručnou, relativně úplnou a výstižnou informaci o aktuální události či dění
 • součástí zprávy bývá hodnocení
 • zákl. otázky: kdy, kde, kdo, co, jak, proč
 • délka:  +- 50 slov

Referát

 • středně dlouhý útvar podávající obsáhlejší informaci o aktuální události či dění - většinou politického či kulturního rázu

Komentář

 • krátký až středně dlouhý útvar, který vyjadřuje autorovy názory na urč. událost či problém
 • měl by být věcný a dobře argumentovaný
 • +- 400 slov

Recenze, kritika

 • recenze je krátký až středně dlouhý útvar, který posuzuje urč. událost či dílo (nejčastěji umělecké)
 • subjektivní hodnocení je přirozenou součástí - autor však musí své soudy přizpůsobovat faktům
 • kritika je hodnotící text podobného zaměření jako recenze, avšak určený odborníkům

Fejeton

 • středně dlouhý útvar, který se lehkým, zábavným stylem vyjadřuje k aktuálním otázkám či problémům
 • +- 500 slov

Sloupek

 • krátký útvar charakter. tvaru, který se zábavnou formou zamýšlí nad drobnějším aktuálním problémem nebo vtipně komentuje aktuální dění
 • +- 150 slov

Reportáž

 • středně dlouhý až dlouhý útvar na pomezí publ. a uměl. stylu
 • jejím cílem je seznámit adresáta s reáliemi urč. oblasti
 • náměty jsou téměř neomezené: politická událost, kulturní akce, příroda, cestování, ...
 • čtenáři požadují dynamické, poutavé a neotřelé zpracování

Interview

 • krátký až středně dlouhý rozhovor žurnalisty se zajímavou osobností, jejíž osudy, názory či dílo by mohly zajímat širší veřejnost
 • úskalí: pokud nepožaduje dotazovaný kontrolu svých výroků, může ho překvapit vynechání urč. pasáží rozhovoru, vytržení výroků z kontextu, ...

Kompozice publ. stylu

 • postrádání klasického členění textu na úvod, stať a závěr
 • u psaných textů má významnou roli grafické odlišení částí textu

Titulky, podtitulky, mezititulky

 1. titulek má 2 fce: podat základní informaci o tématu textu + přitáhnout pozornost čtenáře
 2. podtitulek stručně vystihuje obsah následujícího textu
 3. mezititulky jsou dílčí titulky uvnitř textu - poskytují rychlou orientaci v posloupnosti složek tématu

Shrnující první odstavec

 • krátký úvodní text přinášející nejstručnější informaci o obsahu článku

Lexikální prostředky

Automatizace výrazu

 • požadavek na čtenáře → rychlá orientace v textu - napomáhá grafika, zároveň i jazykové prostředky
 • opakující se schémata, díky nimž lze text sledovat přiměřeně rychle - klasickým příkladem → multiverbizovaná spojení např. vykonat návštěvu, stěžejní problém

Aktualizace výrazu

 • kdyby byl text plný pouze automatiz. výrazů, čtenáře by to brzy odradilo
 • uplatnění oživení jazyka pomocí:
 1. prvky lidové řeči - poflakovat, zvlčit, ...
 2. úpravami rčení - Měl toho až po hlavu
 3. obrazná pojmenování - vytunelovaná země, mrtvá generace

Syntaktické prostředky

 • text nesmí být komplikován dlouhými souvětími → krátké, úderné věty
 • hojné jsou věty tázaní, řečnické otázky, neukončené výpovědi

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za komentář, no bohužel se stránkám aktivně nevěnuji, takže nevím s jakou rychlostí si komentáře všimnu. Snad brzy :)